بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عطااله هاشمی» ثبت شده است

۰۸فروردين

 

بنیاد ملی گندمکاران در نامه ای به وزیر جهاد با اشاره به آغاز برداشت گندم از هفته آینده و عدم اصلاح نرخ خرید آن، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد.

 

به گزارش روابط عمومی بنیادملی گندمکاران ایران؛ رئیس این بنیاد در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برداشت گندم از هفته آینده آغاز می‌شود و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان کشور شده است، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد و عدم اصلاح قیمت را عدم تبعیت از قانون مجلس عنوان کرد.

۱۳بهمن

 

مصاحبه اختصاصی با رئیس بنیاد گندمکاران ایران: بخش بازرگانی، نقطه آسیب پذیر حوزه کشاورزی
جعفرشکوریان- فیروزصفری- روزنامه عجبشیر: امــروزه فعالیــت در عرصــه تولیــد و گام نهــادن در مســیر خدمــات دهــی بــه تولیدکننــدگان در عرصــه کشــاورزی و فعــاالن ایــن بخــش بــه لحــاظ اهمیــت ویـژه و نیـاز مبـرم جامعـه بـه امنیـت غذایی سـالم در راسـتای توسـعه سـامت جســمی افــراد، از ارزش هــای والای انســانی و خدمــات شایســته مســئولین مرتبـط بـا ایـن بخـش بـه شـمار مـیرود. نـام کشـاورز بـا واژه تـلاش و پشـتکار عجیـن شـده و تحـرک، زحمـات و پویایـی اش معـرف تولیـدات و تأمیـن کننـده محصــوالت مــورد نیــاز کشــور میباشــد. عطاالــه هاشــمی رئیــس بنیــاد ملــی گندمـکاران کشـور و عضـو شـورای معاونـان وزیـر جهـاد کشـاورزی اسـت. از مسـئولیتهای دیگـر ایشـان در بخـش کشـاورزی میتـوان بـه عضـو شـورای مرکـزی خانـه کشـاورز ایـران، رئیـس گـروه مشـاوران کشـاورزی اسـتاندار آذربایجــان شــرقی، مدیــر عامــل انجمــن نجــات دریاچــه ارومیــه در اســتان، عضــو شــورای قیمــت گــذاری محصــولات کشــاورزی کشــور، عضــو شــورای مشــاوران نظــام صنفــی کشــور و عضــو کمیته هــای ســه گانــه ســتاد دریاچــه ارومیـه اشـاره کـرد. هاشـمی سـابقاً بـه دلیـل حضـور مسـتمر خـود در بخـش کشــاورزی از ریاســت نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی در دوره نخسـت و دوره دوم و همینطـور دبیـر فعلـی اسـتان تـا رئیـس کمسـیون کشـاورزی منابـع طبیعـی شـورای اسـامی در دوره چهـارم، خدمـات ارزنـده ای را در حـوزه کشـاورزی ارائـه داده اسـت. بـا وی گفتگویـی را ترتیـب داده ایـم کــه ماحصــل آن تقدیــم میگــردد:

۰۹آذر

 

علی رغم آنکه دولت هیچ یارانه‌ای به بخش کشاورزی پرداخت نمی‌کند و آخرین یارانه در ارتباط با کود را حذف کرده است، حال در نظر دارد از این قشر کم درآمد مالیات بگیرد که این موضوع اثر سو بر بخش کشاورری دارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت لایحه‌ای مبنی بر دریافت مالیات از کشاورزان به مجلس داده، اما این موضوع تهدیدی برای بخش کشاورزی است.

به گزارش روابط عمومی بنیادملی گندمکاران ایران به نقل از دهقان نیوز ؛ عطااله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به لایحه دولت مبنی بر دریافت مالیات از بخش کشاورزی اظهار کرد: دولت لایحه‌ای مبنی بر دریافت مالیات از بخش کشاورزی به مجلس داده است، در حالی که این موضوع تهدید بزرگی برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود.