بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
۳۱تیر

وزیر جهادکشاورزی، گفت: در دوم مرداد ماه تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده می‌شود.

  به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی گندمکاران کشور به نقل از خانه ملت، کاظم خاوازی در خصوص تعیین زمان بازگردانی اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در پی پایان مهلت اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لغو قانون انتزاع، افزود: وظایفی که در ماده یک و بند (الف) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است از شنبه هفته آینده به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد.

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۸ اختیارات حوزه بازرگانی بخش کشاورزی شامل واردات، صادرات و قیمت گذاری محصولات کشاورزی به مدت ۲ سال در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. مهلت این مصوبه در ۲۲ تیر امسال به پایان رسید.

در ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است:
ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.

 

۱۷ارديبهشت

 

وزیر جهادکشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، قیمت جدید گندم را مبلغ 5000 تومان تعیین و برای اجرا به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بنیادملی گندمکاران ایران، کاظم خاوازی رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت جدید گندم را به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا ابلاغ کرد.

۰۸فروردين

 

بنیاد ملی گندمکاران در نامه ای به وزیر جهاد با اشاره به آغاز برداشت گندم از هفته آینده و عدم اصلاح نرخ خرید آن، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد.

 

به گزارش روابط عمومی بنیادملی گندمکاران ایران؛ رئیس این بنیاد در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برداشت گندم از هفته آینده آغاز می‌شود و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان کشور شده است، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد و عدم اصلاح قیمت را عدم تبعیت از قانون مجلس عنوان کرد.

۱۶اسفند

۱۳بهمن

 

مصاحبه اختصاصی با رئیس بنیاد گندمکاران ایران: بخش بازرگانی، نقطه آسیب پذیر حوزه کشاورزی
جعفرشکوریان- فیروزصفری- روزنامه عجبشیر: امــروزه فعالیــت در عرصــه تولیــد و گام نهــادن در مســیر خدمــات دهــی بــه تولیدکننــدگان در عرصــه کشــاورزی و فعــاالن ایــن بخــش بــه لحــاظ اهمیــت ویـژه و نیـاز مبـرم جامعـه بـه امنیـت غذایی سـالم در راسـتای توسـعه سـامت جســمی افــراد، از ارزش هــای والای انســانی و خدمــات شایســته مســئولین مرتبـط بـا ایـن بخـش بـه شـمار مـیرود. نـام کشـاورز بـا واژه تـلاش و پشـتکار عجیـن شـده و تحـرک، زحمـات و پویایـی اش معـرف تولیـدات و تأمیـن کننـده محصــوالت مــورد نیــاز کشــور میباشــد. عطاالــه هاشــمی رئیــس بنیــاد ملــی گندمـکاران کشـور و عضـو شـورای معاونـان وزیـر جهـاد کشـاورزی اسـت. از مسـئولیتهای دیگـر ایشـان در بخـش کشـاورزی میتـوان بـه عضـو شـورای مرکـزی خانـه کشـاورز ایـران، رئیـس گـروه مشـاوران کشـاورزی اسـتاندار آذربایجــان شــرقی، مدیــر عامــل انجمــن نجــات دریاچــه ارومیــه در اســتان، عضــو شــورای قیمــت گــذاری محصــولات کشــاورزی کشــور، عضــو شــورای مشــاوران نظــام صنفــی کشــور و عضــو کمیته هــای ســه گانــه ســتاد دریاچــه ارومیـه اشـاره کـرد. هاشـمی سـابقاً بـه دلیـل حضـور مسـتمر خـود در بخـش کشــاورزی از ریاســت نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی در دوره نخسـت و دوره دوم و همینطـور دبیـر فعلـی اسـتان تـا رئیـس کمسـیون کشـاورزی منابـع طبیعـی شـورای اسـامی در دوره چهـارم، خدمـات ارزنـده ای را در حـوزه کشـاورزی ارائـه داده اسـت. بـا وی گفتگویـی را ترتیـب داده ایـم کــه ماحصــل آن تقدیــم میگــردد:

۲۴آذر

به گزارش روابط عمومی بنیادملی گندمکاران ایران؛ عطااله هاشمی رئیس این بنیاد طی نامه های جداگانه به خاوازی وزیر جهادکشاورزی،  حضرت حجت الاسلام درویشیان رئیس بازرسی کل کشور و ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم اجرای  مصوبه دولت برای امهال سه ساله تسهیلات کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه هشدار دارد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم شد.

۲۴آذر

به گزارش روابط عمومی بنیادملی گندمکاران ایران؛ عطااله هاشمی با ارسال نامه های جداگانه به خاوازی وزیر جهادکشاورزی و خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی ایران ضمن تشکر و سپاسگزاری از اقدام ارزشمند مشترک وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی درطراحی و صدور کشاورز کارت که بخشی از نقدینگی مورد نیاز تأمین نهاده های کشاورزی در فصل کشت را تأمین می کند به پاره ای از مشکلات ثبت نام در سامانه کشاورز کارت اشاره کرده است.

۲۲آذر

در پی اجرای این بخشنامه در کشور علاوه بر توقف صدور بیمه گزاری کارگران جدید بخش کشاورزی ، برخی از کارگران واحد های کشاورزی که سالیان قبل مشمول این قانون بوده اند به بهانه همین بخشنامه از دریافت خدمات بیمه ای با نرخ مخفف محروم شده اند و آن ها را مجبور به پرداخت کامل حق بیمه می کنند بنابراین در سالی که می بایست جهش تولید اتفاق بیافتد آیا با چنین برخوردهایی قابل تحقق خواهد بود ؟

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی گندمکاران ایران ؛ عطااله هاشمی رئیس بنیاد طی نامه های جداگانه به سازمان بازرسی کل کشور، وریر جهادکشاورزی و روسای کمیسیونهای کشاورزی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی از صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر توقف روند بیمه گذاری کارگران بخش کشاورزی اعتراض و آن را مغایر با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دانست.

۲۱آذر

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی گندمکاران ایران؛ حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی طی نامه ای به کلیه شرکتهای خدمات حمایتی سراسر کشور دستور همکاری با بنیاد ملی گندمکاران ایران را در خصوص بوجاری بذور و در اختیار قراردادن دستگاههای بوجاری وفق صورتجلسه نشست شورای مرکزی بنیاد با وزیر جهادکشاورزی صادر کرد.

در بخشی از نامه مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی خطاب به مدیران شرکتهای خدمات حمایتی  استانها آمده است: مقرر شد در صورت مراجعه و تقاضا برای بهره برداری از امکانات بوجاری شرکتهای خدمات حمایتی در سراسر کشور همکاری و مساعدت لازم با نمایندگان استانی بنیاد بعمل آید.لذا شایسته است درچارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی توسط معاونت محترم فنی و کنترل کیفی همکاری لازم را در این خصوص با بنیاد ملی گندمکاران آن استان معمول نمایید.

 

متن کامل نامه

 

۱۷آذر
بنیاد ملی گندمکاران با ارسال نامه های جداگانه به روسای کمیسیونهای کشاورزی و صنعت با افزایش غیرمنطقی و بی‌رویه قیمت ماشین‌آلات کشاورزی مخالفت کرد و از مجلس خواست از موضع‌گیری وزارت جهاد در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها حمایت کند.

 

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی گندمکاران ایران؛ عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در نامه‌هایی جداگانه به رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس ضمن اعلام مخالفت شدید با افزایش غیرمنطقی و بی‌رویه قیمت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، از مجلس خواست از موضع‌گیری وزارت جهاد کشاورزی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و واقعی و منطقی نمودن نرخ ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، حمایت کند و اجازه افزایش قیمت ها را ندهد.