بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳ مطلب با موضوع «گزارش» ثبت شده است

۳۱تیر

وزیر جهادکشاورزی، گفت: در دوم مرداد ماه تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده می‌شود.

  به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی گندمکاران کشور به نقل از خانه ملت، کاظم خاوازی در خصوص تعیین زمان بازگردانی اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در پی پایان مهلت اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لغو قانون انتزاع، افزود: وظایفی که در ماده یک و بند (الف) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است از شنبه هفته آینده به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد.

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۸ اختیارات حوزه بازرگانی بخش کشاورزی شامل واردات، صادرات و قیمت گذاری محصولات کشاورزی به مدت ۲ سال در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. مهلت این مصوبه در ۲۲ تیر امسال به پایان رسید.

در ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است:
ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.

 

۱۳بهمن

 

مصاحبه اختصاصی با رئیس بنیاد گندمکاران ایران: بخش بازرگانی، نقطه آسیب پذیر حوزه کشاورزی
جعفرشکوریان- فیروزصفری- روزنامه عجبشیر: امــروزه فعالیــت در عرصــه تولیــد و گام نهــادن در مســیر خدمــات دهــی بــه تولیدکننــدگان در عرصــه کشــاورزی و فعــاالن ایــن بخــش بــه لحــاظ اهمیــت ویـژه و نیـاز مبـرم جامعـه بـه امنیـت غذایی سـالم در راسـتای توسـعه سـامت جســمی افــراد، از ارزش هــای والای انســانی و خدمــات شایســته مســئولین مرتبـط بـا ایـن بخـش بـه شـمار مـیرود. نـام کشـاورز بـا واژه تـلاش و پشـتکار عجیـن شـده و تحـرک، زحمـات و پویایـی اش معـرف تولیـدات و تأمیـن کننـده محصــوالت مــورد نیــاز کشــور میباشــد. عطاالــه هاشــمی رئیــس بنیــاد ملــی گندمـکاران کشـور و عضـو شـورای معاونـان وزیـر جهـاد کشـاورزی اسـت. از مسـئولیتهای دیگـر ایشـان در بخـش کشـاورزی میتـوان بـه عضـو شـورای مرکـزی خانـه کشـاورز ایـران، رئیـس گـروه مشـاوران کشـاورزی اسـتاندار آذربایجــان شــرقی، مدیــر عامــل انجمــن نجــات دریاچــه ارومیــه در اســتان، عضــو شــورای قیمــت گــذاری محصــولات کشــاورزی کشــور، عضــو شــورای مشــاوران نظــام صنفــی کشــور و عضــو کمیته هــای ســه گانــه ســتاد دریاچــه ارومیـه اشـاره کـرد. هاشـمی سـابقاً بـه دلیـل حضـور مسـتمر خـود در بخـش کشــاورزی از ریاســت نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی در دوره نخسـت و دوره دوم و همینطـور دبیـر فعلـی اسـتان تـا رئیـس کمسـیون کشـاورزی منابـع طبیعـی شـورای اسـامی در دوره چهـارم، خدمـات ارزنـده ای را در حـوزه کشـاورزی ارائـه داده اسـت. بـا وی گفتگویـی را ترتیـب داده ایـم کــه ماحصــل آن تقدیــم میگــردد:

۰۹آذر
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید