بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

بنیاد ملی گندم کاران ایران

کسی که گندم می کارد راستی می افشاند

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روزنامه عجبشیر» ثبت شده است

۱۳بهمن

 

مصاحبه اختصاصی با رئیس بنیاد گندمکاران ایران: بخش بازرگانی، نقطه آسیب پذیر حوزه کشاورزی
جعفرشکوریان- فیروزصفری- روزنامه عجبشیر: امــروزه فعالیــت در عرصــه تولیــد و گام نهــادن در مســیر خدمــات دهــی بــه تولیدکننــدگان در عرصــه کشــاورزی و فعــاالن ایــن بخــش بــه لحــاظ اهمیــت ویـژه و نیـاز مبـرم جامعـه بـه امنیـت غذایی سـالم در راسـتای توسـعه سـامت جســمی افــراد، از ارزش هــای والای انســانی و خدمــات شایســته مســئولین مرتبـط بـا ایـن بخـش بـه شـمار مـیرود. نـام کشـاورز بـا واژه تـلاش و پشـتکار عجیـن شـده و تحـرک، زحمـات و پویایـی اش معـرف تولیـدات و تأمیـن کننـده محصــوالت مــورد نیــاز کشــور میباشــد. عطاالــه هاشــمی رئیــس بنیــاد ملــی گندمـکاران کشـور و عضـو شـورای معاونـان وزیـر جهـاد کشـاورزی اسـت. از مسـئولیتهای دیگـر ایشـان در بخـش کشـاورزی میتـوان بـه عضـو شـورای مرکـزی خانـه کشـاورز ایـران، رئیـس گـروه مشـاوران کشـاورزی اسـتاندار آذربایجــان شــرقی، مدیــر عامــل انجمــن نجــات دریاچــه ارومیــه در اســتان، عضــو شــورای قیمــت گــذاری محصــولات کشــاورزی کشــور، عضــو شــورای مشــاوران نظــام صنفــی کشــور و عضــو کمیته هــای ســه گانــه ســتاد دریاچــه ارومیـه اشـاره کـرد. هاشـمی سـابقاً بـه دلیـل حضـور مسـتمر خـود در بخـش کشــاورزی از ریاســت نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی در دوره نخسـت و دوره دوم و همینطـور دبیـر فعلـی اسـتان تـا رئیـس کمسـیون کشـاورزی منابـع طبیعـی شـورای اسـامی در دوره چهـارم، خدمـات ارزنـده ای را در حـوزه کشـاورزی ارائـه داده اسـت. بـا وی گفتگویـی را ترتیـب داده ایـم کــه ماحصــل آن تقدیــم میگــردد: